Bilateralni sporazumi

Medicinski fakultet je potpisao bilateralne sporazuma o suradnji sa slijedećim ustanovama:
 
Medicinski fakultet je potpisao bilateralni sporazum sa Hyogo College of Medicine, Japan
 
Institucionalni okvir posebne suradnje u nastavi i znanosti uspostavljen je s Institutom za tehnologiju u Rochesteru (SAD) te sveučilištima u Foggi, Mariboru i Ljubljani.
Pored navedenog, vrlo je bogata i intenzivna znanstveno-nastavna suradnja pojedinih djelatnika Medicinskog fakulteta  s različitih katedri sa suradnicima diljem svijeta.
 
.