Javna nabava

OBVEZA IZ ČLANKA 5.C.ZAKONA O JAVNOJ NABAVI 
(NN 110/07 i 125/08)
 
Temeljem članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi ( NN 110/07 i 125/08) Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci ovime objavljuje da dekan Fakulteta kao odgovorna osoba javnog naručitelja ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, te stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Fakultet kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c. Zakona.
 
Izjava dekana o nepostojanju sukoba interesa u postupcima javne nabave
Sprječavanje sukoba interesa
Naputak za provedbu postupaka jednostavne nabavePoziv za prikupljanje ponuda postupkom jednostavne nabave 
 
Predmet nabave: Softverska licenca za softver za karte Predictor LimA Standard tip AU-7810-G ili jednakovrijedna te softver za određivanje buke AU-7816 ili jednakovrijedan uz trogodišnje održavanje i podršku 
 
Medicinski fakultet u Rijeci pokreće postupak jednostavne nabave softverske licence za softver za karte buke Predictor LimA Standard tip AU-7810-G ili jednakovrijedne i nabavu softvera za određivanje buke AU-7816  ili jednakovrijednog uz trogodišnje održavanje i podršku za potrebe europskog projekta pod nazivom ‘Port IoT for Environmental Leverage’ — ‘akronim: PIXEL’ br. ugovora: 769355,  EU Framework Programme for Research and Innovation, HORIZON 2020: „Mobility for Growth“, Topic: MG-7-3-2017 „The Port of the Future“. 
 
Pravo podnošenja ponude u predmetnom postupku jednostavne nabave imaju svi gospodarski subjekti sukladno uvjetima iz poziva za dostavu ponude. 
Ponuda se podnosi za cjelokupan predmet nabave usluge u skladu s uvjetima iz poziva za prikupljanje ponuda. 
Rok za dostavu ponuda je 5 dana od dana objave poziva. 

JN 2019-PIXEL_Poziv.pdf
JN 2019-PIXEL_Izjava o nekaznjavanju.pdf
JN 2019-Ponudbeni list_PROJEKT PIXEL.pdf
JN 2019-Poziv na dostavu ponude_PROJEKT PIXEL.pdf
JN 2019-Troskovnik_PIXEL.pdf


Objavljeno 08.03.2019.


 
Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/2011) javni naručitelj Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci obajvljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).