Katedra za društvene i humanističke znanosti u mediciniPročelnik
prof. dr. sc. Amir Muzur
elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Marinka Kruljac, administrativna tajnica
elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka
tel: +385 (0)51 688-264
 


Nastava iz društvenih znanosti na Medicinskom fakultetu održava se od 1962., a Katedra za društvene znanosti (od 2010.: društvene i humanističke znanosti u medicini) osnovana je 1976. Do 2008. Katedru vodi Ivan Šegota (1938.-2011.), a potom Amir Muzur (r. 1969.).

U početku je nastava bila orijentirana na marksizam i samoupravni socijalizam, da bi početkom 1990-ih bila uvedena medicinska sociologija i, prvi puta u Hrvatskoj, medicinska etika (1991./1992.) i bioetika (1993./1994.). Od 1987./1988. organizira se i nastava iz engleskog jezika, a kasnije i iz talijanskog i njemačkog jezika (kao obvezna ili izborna), kao i tjelesne kulture. Odlike Katedre su izrazita interdisciplinarnost i šarolikost formalnog obrazovanja njenih članova te izdavačka produktivnost. Od 1999., izdaju se povremeno Bioetički svesci (dosad 64 broja), a u izdanju Katedre objavljeno je i nekoliko zbornika, monografija i prijevoda klasika bioetike. Od 2000. održavaju se godišnje „Riječki dani bioetike“, uključujući okrugle stolove na aktualne teme, od 2010. i godišnje tribine „Aktualni trenutak hrvatskog zdravstva“, a neko vrijeme suorganiziraju se i godišnji skupovi „Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici“. Pod okriljem Katedre osnovano je i Hrvatsko bioetičko društvo, Međunarodno društvo za kliničku bioetiku i Hrvatsko društvo za kliničku bioetiku. Ranim okretanjem prema bioetici, Ivan Šegota uspio je nametnuti se za čitavo desetljeće pionirom ove discipline u Hrvatskoj, uspostaviti značajne kontakte diljem svijeta i 2008. u Rijeci biti domaćinom 9. svjetskog kongresa o bioetici. Članovi Katedre sudjelovali su u pripremi nekoliko strateških dokumenata Medicinskog fakulteta (etičkih kodeksa za nastavnike odnosno studente, akcijskog plana građenja i promicanja tradicije i ugleda Fakulteta i dr.). Od 2010. Katedra izdaje međunarodni časopis Jahr – European Journal of Bioethics i pokreće projekte fokusirane na europsku bioetiku koji rezultiraju Prvom međunarodnom konferencijom o Fritzu Jahru, „Riječkom deklaracijom o budućnosti bioetike“ i dr. Suradnja s Katedrom za etiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu odredila je i buduću opredijeljenost Katedre prema afirmaciji koncepta integrativne bioetike.

 


Članovi Katedre
 
prof. dr. sc. Amir Muzur, pročelnik, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prof. dr. sc. Nada Gosić, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv. prof. dr. sc. Iva Rinčić, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv. prof. dr. sc. Anamarija Gjuran-Coha, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv. prof. dr. sc. Arijana Krišković, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv. prof. dr. sc Gordana Pelčić, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv. prof. dr. sc. Marko Medved, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc. dr. sc. Vanja Pupovac, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc. dr. sc. Igor Eterović, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
doc.dr.sc. Saša Horvat, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc. dr. sc. Franjo Mijatović, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc. Robert Doričić, poslijedoktorand, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc. Dorotea Modrčin, poslijedoktorandica (na dugotrajnom bolovanju), elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc. Matea Butković, predavač, elektronička pošta:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Gordana Šimunković, asistent, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Toni Buterin, asistent, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ivana Tutić Grokša, mag. soc. rada, asistentica, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Viktor Moretti, v. pred., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 
 
Administrativna tajnica:
Marinka Kruljac, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Suradnici:
Tajana Tomak, pred., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Helena Štrucelj, dipl. psih. prof. elektronička pošta:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Emerit:
prof. emerit. dr. sc. Ante Simonić
elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Naslovna zvanja:
nasl. doc. dr. sc. Goran Arbanas, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
nasl. doc. dr. sc. Branko Ančić, elektronička pošta:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Igor Salopek, nasl. asistent, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Bernarda Mrak, nasl. asistentica,  elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kristina Labinjan, nasl. asistentica,  elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
mr. sc. Sergio Deprivitellio, nasl. pred., elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Vanjski suradnik:
Damir Herega, elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
 


Nastavna aktivnost:

 
Uvod u medicinu i povijest medicine, Medicina I, obvezni, voditelj A. Muzur
Medicinski engleski I, Medicina I, obvezni, voditeljica A. Krišković
Tjelesna i zdravstvena kultura, Medicina I, obvezni, voditelj V. Moretti
Psihologija gluhoće, Medicina I, izborni, voditelj A. Muzur
Medicinska etika, Medicina II, obvezni, voditeljica G. Pelčić
Uvod u znanstveni rad, Medicina II, obvezni, voditelj A. Muzur
Medicinski engleski II, Medicina II, obvezni, voditeljica A. Gjuran-Coha
Tjelesna i zdravstvena kultura, Medicina II, obvezni, voditelj V. Moretti
Stanja svijesti, Medicina, II, izborni, voditelj A. Muzur
Bioetika i kultura dijaloga u medicini, Medicina II, izborni, voditeljica N. Gosić
Medicinski engleski III, Medicina III, obvezni, voditeljica A. Krišković
Droge i mozak, Medicina III, izborni, voditelj A. Muzur
Kako komunicirati s gluhima, Medicina III, izborni, voditeljica G. Pelčić
Klinička bioetika, Medicina III, izborni, voditeljica G. Pelčić
Medicinski engleski IV, Medicina IV, obvezni, voditeljica A. Gjuran-Coha
O zdravlju drugačije, Medicina IV, izborni, voditeljica N. Gosić
Medicinski engleski V, Medicina V, obvezni, voditeljica A. Krišković
Medicinska sociologija, Medicina VI, obvezni, voditeljica I. Rinčić
Medicinski engleski VI, Medicina VI, obvezni, voditeljica A. Gjuran-Coha
 
Bioetika i dentalna etika, Dentalna medicina I, obvezni, voditeljica N. Gosić
Tjelesna i zdravstvena kultura, Dentalna medicina I, obvezni, voditelj V. Moretti
Kako komunicirati s gluhima, Dentalna medicina I, izborni, voditeljica G. Pelčić
Strani jezik – Engleski jezik I, Dentalna medicina I, izborni, voditeljica A. Krišković
Strani jezik – Talijanski jezik I, Dentalna medicina I, izborni, voditeljica A. Gjuran-Coha
Tjelesna i zdravstvena kultura, Dentalna medicina II, obvezni, voditelj V. Moretti
Strani jezik – Talijanski jezik II, Dentalna medicina II, izborni, voditeljica A. Gjuran-Coha
Strani jezik – Engleski jezik II, Dentalna medicina II, izborni, voditeljica A. Krišković
Povijest dentalne medicine, Dentalna medicina IV, obvezni, voditelj A. Muzur
Uvod u znanstveni rad, Dentalna medicina V, obvezni, voditelj A. Muzur
 
Tjelesna i zdravstvena kultura, Sanitarno inženjerstvo I, obvezni, voditelj V. Moretti
Strani jezik - Engleski jezik I, Sanitarno inženjerstvo I, izborni, voditeljica A. Gjuran-Coha
Uvod u znanstveni rad, Sanitarno inženjerstvo II, obvezni, voditelj A. Muzur
Tjelesna i zdravstvena kultura, Sanitarno inženjerstvo II , obvezni, voditelj V. Moretti Strani jezik - Engleski jezik II, Sanitarno inženjerstvo II, izborni, voditeljica A. Gjuran-Coha
Bioetika, Sanitarno inženjerstvo II, izborni, voditeljica N. Gosić
 
Metodologija znanstvenoistraživačkog rada, Doktorski studij "Biomedicina" I, obvezni, voditelj A. Muzur
Bioetika u znanstvenoistraživačkom radu, Doktorski studij "Biomedicina" I, obvezni, voditeljica N. Gosić
 
Metodologija znanstvenoistraživačkog rada, Doktorski studij "Zdravstveno i ekološko inženjerstvo" I, obvezni, voditelj A. Muzur
Bioetika u znanstvenoistraživačkom radu, Doktorski studij "Biomedicina" I, izborni, voditeljica N. Gosić
 
Etika i bioetika u psihijatriji, Poslijediplomski specijalistički studij "Psihijatrija" I, obvezni, voditelj A. Muzur (još nije aktiviran)
Fiziologija zloupotrebe sredstava ovisnosti, Poslijediplomski specijalistički studij "Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti" I, obvezni, voditelj A. Muzur (više nije aktivan)
Medicinsko pravo i etika, Poslijediplomski specijalistički studij "Menadžment u zdravstvu" II, obvezni, voditelj A. Muzur (još nije aktiviran)
Osnove kliničke bioetike, Poslijediplomski specijalistički studij "Obiteljska medicina" I, obvezni, voditeljica I. Rinčić
Kultura komuniciranja u biomedicini i zdravstvu, Poslijediplomski specijalistički studij "Obiteljska medicina" I, obvezni, voditeljica I. Rinčić
Osnove kliničke bioetike, Poslijediplomski specijalistički studij "Oftalmologija" I, obvezni, voditeljica I. Rinčić (još nije aktiviran)
Kultura komuniciranja u biomedicini i zdravstvu, Poslijediplomski specijalistički studij "Oftalmologija" I, obvezni, voditeljica I. Rinčić (još nije aktiviran)
Osnove kliničke bioetike, Poslijediplomski specijalistički studij "Klinička farmakologija s toksikologijom" I, obvezni, voditeljica I. Rinčić
Kultura komuniciranja u biomedicini i zdravstvu, Poslijediplomski specijalistički studij "Klinička farmakologija s toksikologijom" I, obvezni, voditeljica I. Rinčić
Osnove kliničke bioetike, Poslijediplomski specijalistički studij "Interna medicina" / "Opća interna medicina" / "Kardiologija" / "Gastroenterologija" / "Endokrinologija i dijabetologija" / "Internistička onkologija" I, obvezni, voditeljica I. Rinčić
Kultura komuniciranja u biomedicini i zdravstvu, Poslijediplomski specijalistički studij "Interna medicina" / "Opća interna medicina" / "Kardiologija" / "Gastroenterologija" / "Endokrinologija i dijabetologija" / "Internistička onkologija" I, obvezni, voditeljica I. Rinčić
Način znanstvenog razmišljanja, Poslijediplomski specijalistički studij "Ultrazvuk u ginekologiji i opstetriciji" I, izborni, voditelj A. Muzur (još nije aktiviran)
Struktura znanstvenog djela, Poslijediplomski specijalistički studij "Ultrazvuk u ginekologiji i opstetriciji" I, izborni, voditelj A. Muzur (još nije aktiviran)
 

 


 

 
Završeni projekti: 
 
 
Medicinska etika u Hrvata (MZOS), voditelj I. Šegota
Bioetička edukacija u Hrvatskoj (MZOS), voditelj I. Šegota
Bioetika i društvene znanosti – osnivanje sociologije bioetike (MZOS), voditelj I. Šegota
Bioetika i politika (MZOS), voditeljica N. Gosić
Bioetika i kultura (MZOS), voditeljica N. Gosić
Fritz Jahr i europska bioetika: utemeljenje međunarodne mreže znanstvenika (HRZZ), voditelj A. Muzur
Klinička bioetika – edukacija za komuniciranje s gluhim pacijentima (MZOS), voditelj I. Šegota (2007.-2012.) i I. Rinčić (2012.-2014.)
Medicinski elementi u sakralnoj tradiciji na području Riječke nadbiskupije (MZOS), voditelj A. Škrobonja (2007.-2011.) i A. Muzur (2011.-2014.)
Utemeljenje zajedničkog magistarskog studija integrativne bioetike (DAAD/Volkswagen Stiftung), voditelji W. Schweidler (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt) i A. Čović (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 
 
 
Aktivni projekti:
 
Liječnici-medicinski etičari u povjesno-kulturnom razdoblju od medicinske etike do pojave bioetike (Sveučilište u Rijeci), voditeljica N. Gosić
Korijeni bioetike: američki i europski prinosi u konstrukciji jedinstvene povijesti (Sveučilište u Rijeci), voditelj A. Muzur
Europska bioetika na djelu – EuroBioAct (HRZZ), voditelj A. Muzur
 
 
Najvažniji prijavljeni projekti koji nisu osigurali potporu:
 
European Bioethics School – EuroBioS (FP7)
Establishing Universal Bioethics, step 1: Bringing closer Europe and Latin America – BELA (Horizon 2020)
 
 
Objavljene knjige u posljednjih petnaest godina:
 
Štifanić M. Sociologija turizma. Rijeka: Adamić, 2002.
Štifanić M. Ima li nade za kute i pidžame? Rijeka: Udruga Pacijent danas, 2003.
Gjuran-Coha A. Anglicizmi u medicinskoj terminologiji. Rijeka: Riječ, 2004.
Šegota I. Bioetika i palijativna medicina: zbornik radova. Rijeka: Katedra za društvene
znanosti Medicinskog fakulteta Rijeka, 2005.
Gosić N. Bioetička edukacija. Zagreb: Pergamena, 2005.
Gosić N. Bioetika in vivo. Zagreb: Pergamena, 2005.
Sorta-Bilajac I. Od eutanazije do distanazije. Rijeka: Katedra za društvene znanosti Medicinskog fakulteta u Rijeci, 2005.
Štifanić M. Dobar liječnik. Rijeka: Adamić, 2006.
Pelčić G. Donacije organa i vjernici. Rijeka: Katedra za društvene znanosti Medicinskog fakulteta u Rijeci, 2006.
Rinčić I. Bioetika i odgovornost u genetici. Zagreb: Pergamena, 2007.
Brkljačić M. Potreba grada Rijeke za hospicijem i palijativnom skrbi. Rijeka: Katedra za društvene znanosti Medicinskog fakulteta u Rijeci, 2007.
Štifanić M. Zdravstvo po mjeri čovjeka. Rijeka: Adamić, 2008.
Štifanić M. Bolesno zdravstvo: osveta privilegiranih. Rijeka: Adamić, 2008.
Krišković A. English in Physiotherapy. Rijeka: Medicinski fakultet u Rijeci, 2009.
Štifanić M. Kultura umiranja, smrti i žalovanja. Rijeka: Adamić, 2009.
Čović A, Gosić N, Tomašević L, ur. Od nove medicinske etike do integrativne bioetike. Zagreb: Pergamena, 2009.
Štifanić M. Kriza zdravstva: prijetnje i mogućnosti. Rijeka: Hrvatski pokret za prava pacijenata, 2010.
Šegota I i sur. Gluhi i znakovno medicinsko nazivlje. Zagreb: Medicinska naklada, 2010.
Muzur A. Tajne mozga. Zagreb: Medicinska naklada, 2010.
Gosić N. Bioetičke perspektive. Zagreb: Pergamena, 2011.
Rinčić I. Europska bioetika: ideje i institucije. Zagreb: Pergamena, 2011.
Štifanić M. Što sestre rade na fakultetu? Kakve sestre i sestrinstvo trebamo? Rijeka: Udruga „Hrvatski pokret za prava pacijenata“, 2011.
Štifanić M. Što sestre rade na fakultetu – kakve sestre i sestrinstvo trebamo? Rijeka: Hrvatski pokret za prava pacijenata, 2011.
Muzur A. AUVA i Thalassotherapia: priča o pola stoljeća uspješne suradnje i prijateljstva. Opatija: Thalassotherapia, 2011.
Muzur A, Sass H-M, ur. Fritz Jahr and the Foundations of Global Bioethics: the Future of Integrative Bioethics. Münster: Lit, 2012.
Rinčić I, Muzur A. Fritz Jahr i rađanje europske bioetike. Zagreb: Pergamena, 2012.
Muzur A. Nezavršena povijest medicine u Rijeci: priče o gradu, ljudima i profesiji. Rijeka: Medicinski fakultet/HZDzPZK/Naklada Kvarner, 2013.
Gosić N. Liječnici – preteče bioetike. Zagreb: Pergamena, 2015. 
Muzur A, Rinčić I. Van Rensselaer Potter i njegovo mjesto u povijesti bioetike. Zagreb: Pergamena, 2015.
 
 
 
.