Home


Popis diplomskih radova izrađenih pod mentorstvom nastavnika i suradnika s Katedre za mikrobiologiju i parazitologiju

 

Ime i prezime studenta Naslov diplomskog rada Mentor Godina obrane
Dženana Sijamhodžić Utjecaj sušenja na interakciju bakterije Acinetobacter baumannii i alveolarnih epitelnih stanica. Doc. dr. sc. Ivana Gobin 12.07.2012.
Edina Pašić Ispitivanje vijabilnosti legionela izloženih sušenju. Doc. dr. sc. Ivana Gobin 12.07.2012.
Marina Matešić Interakcija bakterije Acinetobacter baumannii i amebe Acanthamoeba castellanii. Doc. dr. sc. Ivana Gobin 12.07.2012.
Aida Iljazović Uloga FTN_1612, FTN_1696, FTN_1344, FTN_1395 i FTN_0915 gena u razmnožavanju Francisella tularensis u BALB/c miševima, Acanthamoeba castellanii i A549 stanicama. Prof. dr. sc. Marina Šantić 20.01.2012.
Valentina Mrvčić Uloga FTN_0132, FTN_0048, FTN_0930, FTN_1542, FTN_1764 gena u razmnožavanju F. novicida u BALB/c miševima, A. castellanii i A549 stanicama. Prof. dr. sc. Marina Šantić 29.09.2011.
Zlata Zaharija Uloga FTN_0041, FTN_0149, FTN_0297, FTN_0477 i FTN_0786 gena u razmnožavanju F. tularensis subsp. novicida unutar A. castellanii, A549 stanica i BALB/c miševa. Prof. dr. sc. Marina Šantić 29.09.2011.
Anita Mavrinac Uloga FTN_0384, FTN_0573, FTN_0788, FTN_0855, FTN_0895 gena u razmnožavanju F. novicida u A549 stanicama, A. castellanii i BALB/c miševa. Prof. dr. sc. Marina Šantić 23.09.2011.
Martina Marković Koinfekcija C. jejuni i amebe A. castellanii. Prof. dr. sc. Darinka Vučković
Dr. sc. Ivana Gobin
21.09.2011.
Anita Cindrić Preživljavanje legionela u primarnoj kulturi humanih polimorfonuklearnih stanica. Dr. sc. Ivana Gobin 8.09.2011.
Ivan Zekanović Beta-laktamaze proširenog spektra - detekcija i klinički značaj. Prof. dr. sc. Maja Abram 2011.
Andreja Radi Infektivni proljevi. Prof. dr. sc. Darinka Vučković srpanj 2011.
Danijel Đurić Uzročnici akutne dijarealne bolesti kod male djece u Primorsko-goranskoj županiji. Prof. dr. sc. Darinka Vučković srpanj 2011.
Maja Magdalenić Ispitivanje antimikrobnog učinka različitih vrsta meda. Dr. sc. Ivana Gobin 13.07.2011.
Martina Kučan Utjecaj bakterije Lactobacillus plantarum na smanjenje crijevne Salmonella enterica serotip typhimurium infekcje u miševa. Dr. sc. Ivana Gobin 13.07.2011.
Maja Malnar Kokultivacija legionela i amebe Hartmanelle vermiformis. Dr. sc. Ivana Gobin,
Prof. dr. sc. Zlatko Trobonjača
13.12.2010.

Iva Lazarić

Unutarstanično razmnožavanje Francisella tularensis susp. novicida u Dictyostelium discoideum - uloga iglC i iglD gena

Prof. dr. sc. Marina Šantić 11.10.2010.

Vildana Semić

Unutarstanično razmnožavanje Francisella tularensis u Hartmanella vermiformis - uloga aroG i ggt gena

Prof. dr. sc. Marina Šantić 11.10.2010.

Martin Brezovec

Animalni model tularemije uzrokovan koinfekcijom s Acanthamoeba castellanii

Prof. dr. sc. Marina Šantić 11.10.2010.
Nikolina Vidak Antilisterijska aktivnost ekstrakta ružmarina u svježem siru. Doc. dr. sc. Marina Bubonja Šonje 09.2010.
Nikolina Kovačević Mikrobiološko ispitivanje oborinskih voda iz cisterni na području Primorsko-goranske županije Dr. sc. Ivana Gobin 20.09.2010.
Vjekoslava Divjak Osiguranje i kontrola kvalitete u mikrobiološkom laboratoriju Prof. dr. sc. Maja Abram 21.12.2009.
Maja Jurišić Utjecaj povišenih temperatura na preživljavanje Legionella longbeachae Dr. sc. Ivana Gobin 30.09.2009.
Zlatko Magdalenić Utjecaj temperature i natrij klorida na preživljavanje Legionella longbeachae Dr. sc. Ivana Gobin 28.05.2009.
Igor Žižić Legionella pneumophila - dijagnostičke metode Doc. dr. sc. Brigita Tićac 2008..
Marija Dijan Utjecaj pH vrijednosti na preživljavanje Legionella longbeachae u vodi Dr. sc. Ivana Gobin 2008.
Marina Jakovac Utjecaj pH vrijednosti hranjive podloge na rezultate disk-difuzijske metode antibiograma Dr. sc. Marina Bubonja 2008.
Ivana Bogetić Učinak maslinovog ulja na tijek infekcije izazvane bakterijom L. monocytogenes Prof. dr. sc. Jasminka Giacometti,
Prof. dr. sc. Maja Abram
2008.
Kaća Selenić Ispitivanje mikrobioloških i fizikalno-kemijskih parametara meda kadulje proizvedenog 2006. godine. Mr. sc. Ivana Gobin,
Mr. sc. Dražen Lušić
2008.
Marina Žuža Unutarstanično razmnožavanje bakterije Francisella tularensis. Doc. dr. sc. Marina Šantić 2008.
Maja Mesarić Utjecaj temperature i duljine inkubacije na rezultate disk-difuzijske metode antibiograma nefermentirajućih gram negativnih bakterija. Dr. sc. Marina Bubonja 2007.
Edvard Marinović Ispitivanje osjetljivosti enterokoka i streptokoka na beta-laktamske antibiotike i vankomicin. Prof. dr. sc. Darinka Vučković 2007.
Ante Miše Utjecaj bakterijskog inokulina na rezultate disk-difuzijske metode antibiograma. Mr. sc. Marina Bubonja 2007.
Milena Kvajo Unutarstanično preživljavanje bakterije Campylobacter jejuni i Listeria monocytogenes. Prof. dr. sc. Maja Abram 2007.
Želimir Kušljić Utjecaj fizičkih faktora na rast nekih vrsta bakterija. Prof. dr. sc. Darinka Vučkvić 2007
Jelena Janković Kemiluminiscentno određivanje bakteriurije. Prof. dr. sc. Tomislav Rukavina 2006.
Miro Samsa Uzgoj Acanthamoeba castellanii na umjetnim podlogama. Doc. dr. sc. Brigita Tićac 2006.
Iva Lončar Uzročnici akutne dijarealne bolesti u djece na području Primorsko-goranske županije. Prof. dr. sc. Darinka Vučković 2006.
Irena Mišćenić Infekcije nakon ugradnje endoproteza u Klinici za ortopediju Lovran kroz razdoblje 2000.-2004. godine. Prof. dr. sc. Darinka Vučković 2005.
Sanja Mihočić Bakteriološko testiranje definficijensa dobivenih dijafragmalizom. Prof. dr. sc. Maja Abram 2005.
Mirna Božić Učestalost izolacije stafilokoka iz kliničkog materijala Klinike za ortopediju Lovran te njihova osjetljivost na beta-laktamske antibiotike u razdoblju od 2000. do 2004. godine. Prof. dr. sc. Darinka Vučković 2005.
Ivana Barić Učestalost infekcija uzrokovanih rotavirusima i adenovirusima na području Primorsko-goranske županije tijekom 2003. i 2004. godine. Prof. dr. sc. Darinka Vučković 2005.
Kata Meštrović Učestalost i značaj bakterije Helicobacter pylori u gastroduodenalnim oboljenjima. Mr. sc. Marina Bubonja 2004.
Danijela Baždarić Učinak različitih fizikalnih uvjeta inkubacije na uzgoj soja Legionella pneumophila Doc. dr. sc. Brigita Tićac 2004.
Slađana Crnomarković Utjecaj transportnih uvjeta na rezultate određivanja broja mikroorganizama iz uzoraka okoliša. Prof. dr. sc. Tomislav Rukavina 2004.
Andreja Hadžić Prednosti i nedostaci metoda dezinfekcije pitke vode. Prof. dr. sc. Tomislav Rukavina 2004.
Jelena Jovanović Rezultati ispitivanja osjetljivosti Streptococcus pneumoniae na antibiotike. Doc. dr. sc. Darinka Vučković 2004.
Branka Boronjek Preživljavanje listerije u morskoj i slatkoj vodi Prof. dr. sc. Maja Abram 2003.
Nataša Biondić

Otpornost listerije prema povišenoj temperaturi.

Prof. dr. sc. Maja Abram 2003.
Petra Korošec

Utjecaj temperature na preživljavanje listerije u mlijeku.

Prof. dr. sc. Maja Abram 2003.
Valentina Babić

Otpornost listerije prema odabranim fizikalnim uvjetima rasta.

Prof. dr. sc. Maja Abram 2003.
Ognjen Pantović

Osjetljivost domicilnih sojeva Streptococcus pneumoniae na antibiotike.

Doc. dr. sc. Brigita Tićac 2003.
Tanja Zubak Učestalost infekcija uzrokovanih bakterijama roda Streptococcus na području Primorsko-goranske županije tijekom 1996. godine. Doc. dr. sc. Maja Abram 1999.
Branka Jordan Osjetljivost kliničkih izolata gram pozitivnih koka prema makrolidnim i kinolonskim antibioticima. Doc. dr. sc. Maja Abram 1999.
Lidija Mustać Izolacija enteropatogenih Escherichia coli na području Županije primorsko-goranske u 1997. godini. Doc. dr. sc. Tomislav Rukavina 1999.
Tjaša Čekada Osjetljivost bakterija roda Streptococcus na antibiotike. Dr. sc. Brigita Tićac 1999.
Kristina Bugarin Crijevne bakterije izolirane u uzorcima stolica pomoraca iz Zavoda za javno zdravstvo Županije primorsko-goranske u razdoblju od 1995.- do 1998. godine. Dr. sc. Darinka Vučković 1999.
Ivana Senkić Uzročnici urinarnih infekcija na Klinici za ortopediju Lovran, te njihova osjetljivost na cefalosporinske i kinolonske preparate. Dr. sc. Darinka Vučković 1999.
Blanka Mandić Učestalost izolacija Haemophilus influenzae iz materijala Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije kroz 1996. i 1997. godinu. Doc. dr. sc. Maja Abram 1999.
Mirela Ban Učestalost izolacije Staphylococcus aureus iz materijala SKOB Lovran te njegova osjetljivost na beta-laktamske antibiotike u razdoblju od 1993. do 1997. godine. Doc. dr. sc. Maja Abram 1998.
Miroslava Kozulić-Bešić Uzročnici urinarnih infekcija u uzorcima iz Kliničke ortopedske bolnice Lovran. Dr. sc. Darinka Vučković 1998.
Jelena Carević Učestalost incidencije Pseudomonas aeruginosa iz materijala Klinike za ortopediju Lovran u razdoblju od 1993. do 1997. godine. Dr. sc. Darinka Vučković 1998.
Sandra Dobrić Učestalost crijevnih parazitoza na području Županije primorsko-goranske u razdoblju 1996 i 1997. godine. Dr. sc. Tomislav Rukavina 1998.
Marija Manestar Preživljavanje Listeriae monocytogenes u uzorcima mliječne hrane pri različitim temperaturama. Doc. dr. sc. Maja Abram 1998.
Andrea Rippl-Gotvald Urinarne infekcije na području riječke regije u 1997. godini. Dr. sc. Tomislav Rukavina 1998.
Irena Todosijević-Žugo Bakteriološka obrada sputuma u Zavodu za javno zdravstvo Rijeka tijekom petogodišnjeg razdoblja. Dr. sc. Brigita Tićac 1998.
Zoran Vezmar Osjetljivost kliničkih izolata bakterija prema kombinacijama beta-laktamskih antibiotika i inhibitora beta-laktamaza tijekom osmogodišnjeg razdoblja (1990.-1997.) Dr. sc. Tomislav Rukavina 1998.
Sali Slavić Eksperimentalna imunizacija miševa različitim sojevima vrste Klebsiella pneumoniae. Dr. sc. Tomislav Rukavina 1998.
Irena Tomić Djelovanje antibiotika na najčešće uzročnike osteomijelitisa. Dr. sc. Brigita Tićac 1998.
Doris Žuvić Toksoplazmoza na području Županije primorsko-goranske u razdoblju od 1994. do 1996. Dr. sc. Brigita Tićac 1998.
Ivančica Barić Osjetljivost bakterija izoliranih iz kliničkih materijala na cefalosporinske antibiotike. Dr. sc. Brigita Tićac 1997.
Eliza Froja Etiologija osteomijelitisa u Klinici za ortopediju Lovran tijekom 1996. godine. Dr. sc. Maja Abram 1997.
Stjepan Kućel Legionella pneumophila - tijek infekcije u A/J miša. Dr. sc. Brigita Tićac 1997.
Neven Sučić Mikrobiološka dijagnostika Chlamydiae trachomatis u Zavodu za javno zdravstvo - Rijeka Dr. sc. Brigita Tićac 1997.
Gordana Dokmanović Mikrobiološki nadzor Specijalizirane bolnice za rehabilitaciju i liječenje bolesti dišnih organa i reumatizma - Crikvenica, u razdoblju od 1990.-1996. godine. Dr. sc. Brigita Tićac 1997.
Danijela Stojmenović Najčešći uzročnici urinarnih infekcija izoliranih u mikrobiološkom laboratoriju Opće bolnice Ogulin. Dr. sc. Maja Abram 1996.
Ilenia Štokovac Uzročnici genitalnih infekcija na području Županije Primorsko-goranske tijekom 1994. i 1995. godine. Dr. sc. Darinka Vučković 1996.
Elza Brusić Učestalost crijevnih parazitoza na području Županije primorsko-goranske u razdoblju od 1988. do 1995. Dr. sc. Maja Abram 1996.
Anka Katunašić Izolacija crijevnih protozoa na području Županije primorsko-goranske u petogodišnjem razdoblju. Mr. sc. Brigita Tićac 1996.
Ana-Marija Milković Mycobacterium tuberculosis - izolacija na području Županije primorsko-goranske u petogodišnjem razdoblju. Mr. sc. Brigita Tićac 1996.
Branko Čerina Učestalost bakterija roda Campylobacter u uzorcima stolice iz zavoda za javno zdravstvo Županije primorsko-goranske u razdoblju do 1991. do 1995. Mr. sc. Darinka Vučković 1996.
Erik Malnar Ispitivanje dezinfekcijskog učinka benzalkonij-klorida na Pseudomonas aeruginosa. Mr. sc. Tomislav Rukavina 1996.
Ani Mihaljević Ispitivanje djelotvornosti rutinski korištenih dezinficijensa u "Thalassotherapiji" Crikvenica. Mr. sc. Britiga Tićac 1996.
Diana Jurčić Učinak atmosfere i temperature na preživljavanje bakterija roda Campylobacter. Mr. sc. Darinka Vučković 1996.
Andriana Marković-Luketić Uzročnici urinarnih infekcija u uzorcima iz Specijalne kliničke ortopedske bolnice Lovran. Mr. sc. Darinka Vučković 1995.
Damirka Vretenar Izolacije Pseudomonas aeruginosa iz kliničkog materijala SKOB Lovran u razdoblju 1990.-1994. godine Mr. sc. Tomislav Rukavina 1995.
Majda Meden Mikrobiologija mora Kvarnerskog zaljeva. Mr. sc. Tomislav Rukavina 1995.
Svjetlana Adany Mikrobiologija dagnji s područja Kvarnerskog zaljeva. Mr. sc. Tomislav Rukavina 1995.
Miljenko Modrić Utjecaj temperature na preživljavanje Listeriae monocytogenes. Mr. sc. Maja Abram 1995.
Mary Miškić Haemophilus influenzae na području riječke regije u petogodišnjem razdoblju. Mr. sc. Tomislav Rukavina 1995.
Rosela Randelj Ispitivanje osjetljivosti gram negativnih bakterija prema aminoglikozidnim antibioticima in vitro. Mr. sc. Maja Abram 1995.
Vanda Prskalo Mikrobiologija jezera Ponikve, Butoniga i Vrana. Mr. sc. Tomislav Rukavina 1994.
Sonja Orbanić Identifikacija Escherichiae coli tijekom 1993. u Zavodu za zaštitu zdravlja Rijeka. Mr. sc. Brigita Tićac 1994.
Nataša Zupčić Ispitivanje osjetljivosti Candida albicans u razdoblju od 1987. do 1991. na riječkom području. Doc. dr. sc. Vinko Šamanić 1994.
Sanja Antić Ispitivanje gljivične flore atmosfere grada Rijeke Mr. sc. Tomislav Rukavina 1994.
Sanja Tolja Identifikacija crijevnih parazita u Zavodu za zaštitu zdravlja Rijeka (1981.-1993.). Mr. sc. Brigita Tićac 1994.
Alenka Jajac Ispitivanje djelotvornosti dezinficijensa na bakterijske sojeve izolirane iz kliničkog materijala. Mr. sc. Tomislav Rukavina 1994.
Šime Mišurac Salmonellae grupe "minor" izolirane u Zavodu za zaštitu zdravlja Rijeka u petogodišnjem razdoblju (1989.-1993.). Mr. sc. Darinka Vučković 1994.
Kristina Rajković Incidencija, dijagnostika i kliničko laboratorijski nalazi u oboljelih od trihineloze na riječkom području u razdoblju od 1984. do 1993. Mr. sc. Maja Abram 1994.
Dubravka Topalović Značaj produljene inkubacije za izolaciju Mycobacterium tuberculosis. Mr. sc. Maja Abram 1993.
Renata Zdravković Laboratorijska dijagnostika koagulaza negativnih stafilokoka i njihova uloga u hospitalnim infekcijama. Mr. sc. Darinka Vučković 1993.
Paolo Ivančić Streptococcus pyogenes u predškolskoj i školskoj dobi - dvogodišnja analiza i izolacija (1990.-1991.). Doc. dr. sc. Vinko Šamanić 1993.
Dean J. Babich Utjecaj Listeria monocytogenes na graviditet u BALB/c miševa. Mr. sc. Maja Abram 1993.
Dajana Odorčić Ispitivanje osjetljivosti gram pozitivnih koka na antibiotike disk difuzijskom metodom antibiograma kod bolesnika Ortopedske bolnice Lovran. Mr. sc. Maja Abram 1992.
Jasminka Kajdić Salmonella enteritidis kao uzročnik sporadičnih i epidemijskih crijevnih bolesti na riječkom području tijekom 1991. godine. Doc. dr. sc. Vinko Šamanić 1992.
Olivera Mance Postupak dokazivanja bacila tuberkuloze (jednogodišnji prikaz izolacija u ZZZZ Rijeka 1987. godine). Doc. dr. sc. Vinko Šamanić 1992.
Sandra Aleksandrović Rezultati ispitivanja mikrobiološke čistoće tijekom 1990.-1991. u laboratoriju Zavoda za mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskog fakulteta u Rijeci. Mr. sc. Maja Abram 1992.
Gordana Radlović Imunoreakcije u laboratorijskoj dijagnostici toksoplazmoza u riječkoj regiji kroz jednogodišnje razdoblje. Doc. dr. sc. Vinko Šamanić 1992.
Sanja Černjul Laboratorijska dijagnostika gram negativnih fermentirajućih bakterija te njihova uloga u hospitalnim infekcijama. Mr. sc. Maja Abram
Doc. dr. sc. Janko Makiš
1992.
Katarina Martinić Bakteriološka dijagnostika Vibrio Cholerae kroz period 1987.-1991. u ZZZZ Rijeka. Doc. dr. sc. Vinko Šamanić 1992.
Dolores Muzica Laboratorijska dijagnostika gram negativnih nefermentirajućih bakterija te njihova uloga u hospitalnim infekcijama. Doc. dr. sc. Janko Makiš 1992.
Miranda Vretenar Aktivna i pasivna imunizacija u zaštiti od zaraznih bolesti. Prof. dr. sc. Miljnko Dorić 1992.
Blanka Majnarić Analiza dvogodišnjeg rada serološkog laboratorija ZZZZ Rijeka na dijagnostici reumatskih oboljenja. Doc. dr. sc. Vinko Šamanić 1992.
Svjetlana Barun Imunoenzimska dijagnostika u bakteriologiji, parazitologiji i virologiji. Doc. dr. sc. Vinko Šamanić 1991.
Ivanka Marić Učestalost infekcija uzrokovanih bakterijama iz roda Shigella izoliranih u Zavodu za zaštitu zdravlja 1988., 1989. i 1990. godine. Prof. dr. sc. Miljenko Dorić 1991.
Alenka Turković Metode identifikacije patogenih bakterija. Doc. dr. sc. Vinko Šamanić 1991.
Danica Gašparac Bacilarna dizenterija i bakteriološko dokazivanje šigela: Učestalost infekcija uzrokovanih bakterijama iz roda šigela izoliranih u zavodu za zaštitu zdravlja 1988., 1989. i 1990. godine. Doc. dr. sc. Vinko Šamanić 1991.
Dženana Dervišević Utjecaj beta-laktamskih antibiotika na fagocitnu sposobnost peritonealnih makrofaga u miša. Prof. dr. sc. Miljenko Dorić 1991.
Aleksandra Košorog Laboratorijska dijagnostika hepatitisa B i ostalih virusnih oboljenja. Prof. dr. sc. Bernarda Ćorić 1991.
Tamara Vukosavljević Dijagnostičke metode za dokazivanje antitijela u serumu bolesnika od zaraznih bolesti. Doc. dr. sc. Vinko Šamanić 1991.
Biljana Medić Parazitološka dijagnostika Entamoebe histolytica. Dr. sc. Vinko Šamanić 1991.
Alen Vukelić Kretanje gonoreje na području Rijeke u periodu 1987.-1989. Prof. dr. sc. Bernarda Ćorić 1991.
Irena Erman Haemophilus influenzae na području regije Rijeka u razdoblju od 1985.-1989. godine. Prof. dr. sc. Bernarda Ćorić 1990.
Doris Biondić Gram negativne bakterije u etiologiji urinarnih infekcija i njihova identifikacija. Dr. sc. Vinko Šamanić 1990.
Snježana Šimac Djelovanje antibiotika i kemoterapeutika na pojedine bakterije. Dr. sc. Vinko Šamanić 1990.
Tatjana Perić Učestalost infekcija uzrokovanih bakterijama iz roda Shigella na području riječke regije u periodu od 1985.-1988. godine. Prof. dr. sc. Bernarda Ćorić 1990.
Marinka Mahulja Infekcije uzrokovane sa Streptococcus pyogenes na području Rijeke u periodu od 1988.-1989. godine. pPof. dr. sc. Bernarda Ćorić 1990.
Mohamed Ajjoub Mikrobiološka dijagnostika tuberkuloze u periodu od 1988.-1989. godine na području regije Rijeka. Prof. dr. sc. Bernarda Ćorić 1990.
Nataša Lukežić Shigellae - uzročnici bacilarne dizenterije, laboratorijska dijagnostika i profilaksa, pojava na području Rijeke od 1988.-1989. godine. Prof. dr. sc. Bernarda Ćorić 1990.
Ljubica Aleksić Nalaz Salmonella u stolici bolesnika i kliconoša. Dr. sc. Vinko Šamanić 1990.
Ines Mišetić Laboratorijska dijagnostika luesa. Dr. sc. Vinko Šamanić 1990.
Edita Miočić Gram negativne bakterije uzročnici urinarnih infekcija: Laboratorijska dijagnostika i ispitivanje njihove osjetljivosti na antibiotike. Prof. dr. sc. Bernarda Ćorić 1990.
Irena Seili-Serdoz Patogenost, epidemiologija i laboratorijska dijagnostika Yersiniae enterocolitica. Prof. dr. sc. Bernarda Ćorić 1989.
Neva Maričić Širenje peritoneumskih makrofaga u različitih sojeva miševa. Doc. dr. sc. Miljenko Dorić 1989.
Karolina Todorovska Učestalost parazitoza kod riječkog stanovništva: Analiza trogodišnjeg kretanja 1986.-1988. Dr. sc. Vinko Šamanić 1989.
Jadranka Patrk Adherencija peritoneumskih makrofaga u različitih sojeva miševa. Doc. dr. sc. Miljenko Dorić 1989.
Jasminka Perić Antibiotici i osjetljivost pojedinih bakterija na antibiotike. prof. dr. sc. Bernarda Ćorić 1989.
Zora Šljokić Uzročnici alimentarnih intoksikacija i toksoinfekcija na području Rijeke i regije od 1986. do 1988. Prof. dr. sc. Bernarda Ćorić 1989.
Biljana Pelikan Toksoplazmoza na području općine Rijeka u periodu 1984.-1989. - epidemiologija i laboratoijska dijagnostika. Prof. dr. sc. Bernarda Ćorić 1989.
Jadranko Sokolić Serološke metode dokazivanja virusnih oboljenja Dr. sc. Vinko Šamanić 1989.
Dragan Mitrović Etiologija negonoroičnih uretritisa na području Rijeke u periodu 1986.-1988. godine. Dr. sc. Vinko Šamanić 1989.
Meri Justinić Učestalost izolacija Shigella na području Rijeke u periodu od 1983. do 1986. godine. Prof. dr. sc. Bernarda Ćorić 1988.
Rori Iussich Evaluacija mikrobioloških postupaka u dijagnosticiranju Mycobacterium tuberculosis. Dr. sc. Vinko Šamanić 1988.
Robert Vulić Bakteriološki pregled mlijeka i mliječnih proizvoda u razdoblju od 1985. do 1987. u ZZZZ Rijeka. Doc. dr. sc. Bernarda Ćorić 1987.
Dubravka Cuculić Salmonellae grupe "minor" izolirane u ZZZZ u Rijeci od 1979. do 1984. godine. Doc. dr. sc. Bernarda Ćorić 1986.