Katedra za zdravstvenu ekologijuPročelnik
Prof. dr. sc. Vladimir Mićović, dr. med., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Zamjenica pročelnika
Izv.prof.dr.sc. Sandra Pavičić Žeželj, dipl.ing., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tajnica
Marija Olujić, mag.oec., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 
Katedra za zdravstvenu ekologiju
Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ
Krešimirova 52/A, 51000 Rijeka
tel: +385 (0)51 334 530 , fax: +385 (0)51 213 948
 
Studenti se primaju:
NZZJZ PGŽ, Krešimirova 52/A, PON - PET: 7:00 - 15:00
 


Katedra za zdravstvenu ekologiju na Medicinskom fakultetu u Rijeci je nastala razdvajanjem iz Katedre za socijalnu medicinu i zdravstvenu ekologiju do koje je došlo odlukom Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci od 1. ožujka 2003. godine, a njezinu znanstveno-nastavnu bazu predstavlja Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Time su se stvorili preduvjeti daljnjeg razvoja zdravstveno ekoloških sadržaja na studiju medicine i sanitarnog inženjerstva, koji trebaju pokriti one aspekte ljudskog zdravlja uključujući i kvalitetu života koji su određeni međudjelovanjem fizikalnih, kemijskih, bioloških i socijalnih čimbenika u okolišu.
 


Kadrovska struktura:
 
PROČELNIK KATEDRE:
Prof. dr. sc. Vladimir Mićović, redoviti profesor, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
 
ZAMJENICA PROČELNIKA KATEDRE:
Izv.prof.dr.sc. Sandra Pavičić Žeželj, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 
TAJNICA PROČELNIKA KATEDRE:
Marija Olujić, mag.oec., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
POPIS NASTAVNIKA 
Izv.prof.dr.sc. Luka Traven, dipl.ing., izvanredni profesor., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
Izv.prof.dr. sc. Aleksandar Bulog, dipl. sanit.ing., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
Izv.prof.dr. sc. Dražen Lušić, dipl. sanit.ing., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Izv.prof.dr.sc. Sandra Pavičić Žeželj, dipl. sanit. ing., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Izv.prof.dr.sc. Darija Vukić Lušić, dipl. sanit. ing., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   
Doc.dr.sc. Dijana Tomić Linšak, dipl.sanit.ing., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr.sc. Željko Linšak, dipl.sanit.ing.: , e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
NASLOVNI NASTAVNICI I SURADNICI
Prof.dr.sc. Iva Sorta-Bilajac Turina, dr.med., univ.mag.med., naslovni redovni profesor, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Doc. dr.sc. Danko Holjević, dipl.ing., naslovni docent, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Doc.dr.sc. Igor Dubrović, dipl.sanit.ing., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mr. sc. Sanja Klarić, dipl. sanit. ing., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Doc.dr.sc. Petra Šuljić, prof. pedagogije i informatike, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Dr.sc. Gordana Kenđel Jovanović, dipl. ing. preh. teh.-nutricionist, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr.sc. Marin Glad, dipl.sanit.ing., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Doc.dr.sc. Arijana Cenov, dipl.sanit.ing., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
VANJSKI SURADNICI 
Dr. sc. Lucijan Mohorović, dr.med., znanstveni suradnik, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
Doc. dr. sc. Krunoslav Capak, dr. med, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mr. sc. Albert Cattunar, dipl.sanit.ing. e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 


NASTAVNA AKTIVNOST
 
INTEGRIRANI PREDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE
 
- Obvezni kolegij:
Zdravstvena ekologija,  Prof. dr.sc. Vladimir Mićović
- Izborni kolegiji:
Genetički preinačena hrana danas u Hrvatskoj, Izv.prof.dr.sc. Sandra Pavičić Žeželj
Ekološko zbrinjavanje medicinskog otpada, Prof.dr.sc. Vladimir Mićović
Osnove javnozdravstvene epidemiološke metodologije, Prof.dr.sc. Vladimir Mićović
Ekotoksikologija, Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog
Prirodni ljekoviti činitelji, Prof.dr.sc. Vladimir Mićović
Uvod u medicinsku etiku, Nasl.prof.dr.sc. Iva Sorta-Bilajac Turina
Etika javnog zdravstva, Nasl.prof.dr.sc. Iva Sorta-Bilajac Turina
Propedeutika kliničke etike, Nasl.prof.dr.sc. Iva Sorta-Bilajac Turina
Medicina i pravo, Nasl.prof.dr.sc. Iva Sorta-Bilajac Turina
Personalizirana medicina i javno zdravstvo, Nasl.prof.dr.sc. Iva Sorta-Bilajac Turina
Od eutanazije do distanazije, Nasl.prof.dr.sc. Iva Sorta-Bilajac Turina
Etika (zdravstvene) ekologije, Nasl.prof. dr.sc. Iva Sorta-Bilajac Turina
Mediji i zdravstvo, Nasl.prof.dr.sc. Iva Sorta-Bilajac Turina
 
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
 
- Obvezni kolegij:
Higijena prehrane, Izv.prof.dr.sc. Sandra Pavičić Žeželj
Stručna praksa,  Prof.dr.sc. Vladimir Mićović
Osnovna znanja iz DDD, Doc.dr.sc. Dijana Tomić Linšak
- Izborni kolegiji:
Medicinski otpad, Prof.dr.sc. Vladimir Mićović
Prirodni ljekoviti činitelji, Prof.dr.sc. Vladimir Mićović
 
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNOG INŽENJERSTVA
 
- Obvezni kolegij:
Higijena zraka, Prof.dr.sc. Vladimir Mićović
Prehrambeni aditivi i pesticidi, Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog
Zdravstvena ekologija, Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog
Predmeti opće uporabe, Izv.prof.dr.sc. Sandra Pavičić Žeželj
Zaštita okoliša, Izv.prof.dr.sc. Luka Traven
Gospodarenje otpadom, Izv.prof..dr.sc. Luka Traven
Higijena voda, Izv.prof.dr.sc. Darija Vukić Lušić
Životinje koje prenose bolesti i njihovo suzbijanje, Izv.prof.dr.sc. Dijana Tomić Linšak
Fizikalni faktori okoliša,  Prof.dr.sc. Vladimir Mićović
Metode zdravstveno-ekološkog istraživanja, Izv.prof.dr.sc. Aleksandar Bulog
Sustav upravljanja kvalitetom, Prof.dr.sc. Vladimir Mićović
Ekološki proizvedena hrana, Izv.prof.dr.sc. Dražen Lušić
Gospodarenje vodama, Naslovni doc. Danko Holjević
- Izborni kolegiji:
Izvorišta i vodoopskrba, Izv.prof.dr.sc. Darija Vukić Lušić
Genetički modificirani organizmi u hrani na tržištu u R.H., Izv.prof.dr.sc. Sandra Pavičić Žeželj
Etika (zdravstvene) ekologije, Nasl.prof.dr.sc. Iva Sorta-Bilajac Turina
Medicina i pravo, Nasl.prof.dr.sc. Iva Sorta-Bilajac Turina
Ekološka i zdravstvena sigurnost, Naslovni izv.prof. Zdravko Špirić
Ispitivanje zdravstveno ekoloških čimbenika rizika u radnom okolišu, Prof.dr.sc. Vladimir Mićović                                                            
Uvod u poznavanje pčelinjih proizvoda, Izv.prof.dr.sc. Dražen Lušić 
Etika javnog zdravstva, Nasl.prof.dr.sc. Iva Sorta-Bilajac Turina
Personalizirana medicina i javno zdravstvo, Nasl.prof.dr.sc. Iva Sorta-Bilajac Turina
Mediji i zdravstvo, Nasl.prof.dr.sc. Iva Sorta-Bilajac Turina
 
DOKTORSKI STUDIJ ZDRAVSTVENO I EKOLOŠKO INŽENJERSTVO
 
Modul 4: 
- Obvezni kolegiji:
Okoliš i zdravlje, Prof.dr.sc. Vladimir Mićović
Epidemiološka istraživanja, Prof. dr.sc. Vladimir Mićović
- Izborni kolegij:
Perzistentni polutanti, Prof. dr.sc. Ana Alebić Juretić
 
 
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ MENADŽMENT U ZDRAVSTVU
 
Epidemiološke metode u javnom zdravstvu, Prof. dr.sc. Vladimir Mićović


 
AKTUALNI ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI
 
1. Odgovor ljudi i morskih organizama na ekološko zagađenje u Kvarnerskom zaljevu.
Šifra projekta: 062-0621341-0308, Vrsta projekta: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa,  Voditelj projekta: Vladimir Mićović.
2. 2014. „Praćenje utjecaja štetnih čimbenika na pojavnost bolesti okoliša u Primorsko-goranskoj županiji“; Sveučilište u Rijeci; ; https://portal.uniri.hr/uniri_projects/625.  Voditelj: Prof.dr.sc. Vladimir Mićović, dr.med. 
3. „IPA SLO – HR: Cjelovit pristup liječenju te socijalnoj i ekonomskoj reintegraciji ovisnika o drogama“ SI-HR – 3-1-032 (CLOUD). Trajanje: 15.07.2015-30.06.2016.
 


ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI U PROTEKLIH 10 GODINA
 
1. Climate Change Manipulation Experiments in Terestrial Ecosystems, CLIMMANI- ESF projekt umrežavanja, 2008-2013, PI u Hrvatskoj - Voditeljica: Prof.dr.sc. Ana Alebić-Juretić.
2. Proffessors of I&R Naval Academy in Fiume (Rijeka)- (Mostly) unknown pioneers of  natural science research within the Kvarner Bay and the Adriatic Sea, Richard Plaschka Grant, Austrian Agency for the Exchange in Education and Science (OEAD)Wien , Austria, 01.09.-31.12.2014. Voditeljica: Prof.dr.sc. Ana Alebić-Juretić.
3. Pollution  Monitoring of Ship Emissions : An Integrate Approach for Harbours of the Adriatic Basin –POSEIDON, MED project, 01.06.2014-31.05.2015. EBRD. Voditeljica: Prof.dr.sc. Ana Alebić-Juretić.
4. Izrada stručne podloge za zaštitu zemljopisnog podrijetla/izvornosti „Goranskog meduna“, karakterističnog meda medljikovca Gorskog kotara – planinske regije Primorsko-goranske županije. Voditelj: Doc.dr.sc. Dražen Lušić, dipl.sanit.ing.
5. Ekološko modeliranje u obalnom području Riječkog zaljeva; Suradnik izvan osnovnog tima; Sveučilište u Rijeci (Doc.dr.sc. Darija Vukić Lušić, dipl.sanit.ing.).
6. 2009.-2012 projekt 066-0661428-1298: Turković Ksenija: Hrvatsko medicinsko pravo u svjetlu europskih standarda, projekt MZOŠ RH, suradnik na projektu – Prof.dr.sc. Iva Sorta Bilajac Turina, dr.med.
7. 2006.-2012. projekt 062-0000000-1345: Šegota Ivan: Klinička bioetika: edukacija za komuniciranje s gluhim pacijentima, projekt MZOŠ RH, suradnik na projektu – Prof.dr.sc. Iva Sorta Bilajac Turina, dr.med.
 


POPIS NAJZNAČAJNIJIH PUBLIKACIJA U PROTEKLIH 5 GODINA
 
1. Vasić V., Gašić U., Stanković D., Lušić D., Vukić-Lušić, Milojković-Opsenica D., Tešić Ž., Trifković J.: Towards better quality criteria of European honeydew honey: Phenolic profile and antioxidant capacity, Food chemistry (2019) 274, 629-641.
2. Pavičić Žeželj S., Tomljanović A., Kenđel Jovanović G., Krešić G., Cvijanović Peloza O., Dragaš Zubalj N., Pavlinić Prokurica I.: Prevalence, Knowledge and Attitudes Concerning Dietary Supplements among a Student Population in Croatia. Int. J. Envrion. Res. Public Health 2018, 15(6), 1058; https://doi.org/10.3390/ijerph15061058.
3. Pavičić Žeželj S., Kenđel Jovanović G., Dragaš Zubalj N., Mićović V., Sesar Ž.. Associations between Adherence to the Mediterranean Diet and Lifestyle Assessed with the MEDLIFE Index among the Working Population. Int. J. Environ. Res. Public Health 2018. 15(10), 2126; https://doi.org/10.3390/ijerph1512126.
4. Mika F., Deković A., Forzan A., Pavičić Žeželj S.: Liderstvo i intervencije u ponašanju kao put ka unapređenju kulture sigurnosti na radu. Sigurnost 2017; 59: 255-262
5. Krešić G., Kenđel Jovanović G., Pavičić Žeželj S., Paladin J., Liović N., Plepel K.: Parental adherence to Meditarranean diet is assiciated with their adolescents cereals intake.: Croatian Journal of Food Science and Technology 2018; 10: 81-88.http://hrcak.srce.hr/200555
6. Dragaš Zubalj N., Pavičić Žeželj S., Materljan E., Stamenković S., Sokolić B., Zubalj V.: Utjecaj prehrambenih navika i tjelesne aktivnosti na stanje uhranjenosti učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Paediatria Croatica 2018; 62: 14-18
7. Špalj S., Katić V., Rinčić Mlinarić M., Trolić M., Žurga I., Bulog A.: Corrosion of orthodontic biomaterials – effect of pH, fluoride and hydrofluoric acid concentration from remineralization agents on elastic properties of orthodontic nickel-titanium archwires. Stomatološki vjesnik, 7 (2018), 1; 6-12 (međunardna recenzija, članak, znanstveni) stomatoloskivjesnik.ba
8. Kegalj I., Traven L., 2018.: Possibility of implementation and environmental benefits of high-voltage power supply in developing countries, example of Croatia. International Journal of Enivronmental Science and Technology, 1-4.
9. Kegalj I., Traven L., 2018.: Model of calculating a composite envirnmental index for assessing the impact of port processes on environment: a case study of container terminal. Environmental Monitoring and Assessment 190, 591.
10. Kegalj I., Traven L., Šebelja I., 2018.: The Reduction of Enivronmental Pollution by Using Biofuel in Marine Internal Combustion Engines, 1st International Conference the Holistic Approach to Environment.
11. Šebelja I., Kegalj I., Traven L., 2018.: Offshore Installation Activities an Marine Mammals' Protection. Pomorski zbornik 54, 119-128.
12. Gobin I., Crnković G., Magdalenić M., Begić G., Babić A., Vučković D.: Antibacterial potential of Croatian honey against antibiotic resistant pathogenic bacteria (2018) Medicinski glasnik 15 (2).
13. Tariba Lovaković B., Lazarus M., Brčić Karačonji I., Jurica K., Živković Semren D., Brajenović N., elaić Z., Pizent A.: Multi-elemental composition and antioxidant properties of strawberry tree (Arbutus unedo L. honey from the coastal region of Croatia: Risk-benefit analysis, Journal of Trace Elements in Medicine and Biology (2018) 45, 85-92.
14. Hajdarević B., Tomić Linšak D.: Javnozdravstveni značaj komaraca. Sanitas 2018. Ilijanić V., Previšić I. (ur.). Rijeka: FOSS MedRi, 2018. str. 34-34 (predavanje, recenziran, sažetak, stručni)
15. Gašaj A., Janeš F., Begić G., Tomić Linšak D., Gobin I.: Morska voda kao potencijalni izvor infekcije s legionelom. Sanitas 2018. Ilijanić V., Previšić I. (ur.). Rijeka: FOSS MedRi, 2018. str. 41-41 (poster, recenziran, sažetak, stručni).
16. Cenov A., Perić L., Glad M., Žurga P., Vukić Lušić D., Traven L., Tomić Linšak D., Linšak Ž., Devescovi M., Bihari, N (2018): A baseline study of the metallothioneins content in digestive gland of the Norway lobster Nephrops norvegicus from Northern Adriatic Sea: Body size, season, gender and metal specific variability, Marine Pollution Bulletin. 131, 95-105
17. Jozić S., Vukić Lušić D., Ordulj M., Frlan E., Cenov A., Diković S., Kauzlarić V., Fiorido Đurković L., Stilinović Totić J., Ivšinović D., Eleršek N., Vucić A., Peroš-Pucar D., Unić Klarin B., Bujas L., Puljak T. Mamić M., Grilec D., Jadrušić M., Šolić M. (2018): Performance characteristics of the temperature-modifies ISO 9308-1 method for the enumeration of Escherichia coli in marine and inland bathing waters, Marine pollution Bulletin. 135, 150-158
18. Lekić A., Brekalo Z., Kvesić A., Kovačević M., Barićev Novaković Z., Šutić I., Bulog A., Šutić I., Pavišić V., Mrakovčić-Šutić I.: Crosstalk Between Enzyme Matrix Metalloproteinases 2 and 9 and Regulatory T Cell immunity in the Global Burden of Atherosclerosis. Scandinavian journal of immunology, 86 (2017), 1; 65-71 doi:10.11111/sji. 12563 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni) doi onlinelibrary.wiley.com
19. Kraljević Pavelić S., Micek V., Filošević A., Gumbarević D, Žurga P, Bulog A., Orct T., Yamamoto Y., Preočanin T., Plavec J. Et al.: Novel, oxygeneted clinoptilolite material efficiently removes aluminium from aluminium chloride-intoxicated rats in vivo. Microporous and mesoporous materials, 249 (2017), 146-156 doi:10.1016/j.micromeso.2017.04.062 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni) doi www.sciencedirect.com doi.org
20. Vukić Lušić D., Kranjčević L., Mačešić S., Lušić D., Jozić S., Linšak Ž., Bilajac L., Grbčić L., Bilajac N. (2017): Temporal variations analyses and predictive modeling of microbiological seawater quality, Water Research 119, 160-170
21. Kegalj I., Traven L., 2017.: Influence of Cargo flows on Sustainable Development of East Mediterranean Motorways of the sea. Pomorski zbornik 53, 19-33.
22. Vukić Lušić D., Đandara A., Piškur V., Linšak Ž., Bilajac L, Lušić D. (2017): Zdravstvena ispravnost vode za piće u Gorskom kotaru u petogodišnjem razdoblju od 2011. do 2015., Medicina Fluminensis, 2, 216-224
23. Tomić Linšak D., Šušnić V., Uršulin-Trstenjak N.: Provedba mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u izvanrednim situacijama u R. Hrvatskoj. 1. simpozij sanitarnog inžinjerstva s međunarodnim učešćem. Avdić D. (ur.). Sarajevo, 2017. str. 54-54 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, stručni)
24. Merico E., Gambaro A., Argiriou A., Alebic-Juretic A., Barbaro E., Cesari D., Chasapidis L., S. Dimopoulos, S., Dinoi A., Donateo A., Giannaros C., Gregoris E., Karagiannisis A., Konstandopoulos A.G., Ivošević T., Liora N., Melas D., Mifka B., Orlić I., Poupkou A., Sarovic K., Tsakis A., Giua R., Pastore T., Nocioni A., Contini D.: Atmospheric impact of ship traffic in four Adriatic-Ionian port-cities: comparison and harmonization of different approaches, Transport Research D, 2017, 50: 431-445 (znanstveni rad, međunarodna recenzija)
25. Alebić-Juretić A., Mifka B.: Secondary Sulphur and Nitrogen Species in PM10 from the Rijeka Bay Area (Croatia), Bull Environ. Contam Toxiol, 2017, 98(1), 133-140 (znanstveni rad, međunarodna recenzija)
26. Alebić-Juretić A.: Sanitary conditions in the Austrohungarian war harbour Pola (Pula, Croatia) in 1916-17: foundation of the Hygienic Institute, Acta med hist Adriat, 2017, 15 Suppl. 1: 67-82 (znanstveni rad, međunarodna recenzija)
27. Brčić Karačonji I., Grba G., Brajenović N., Bulog A.: An estimation of urinary benzene, toluene, ethylbenzene, and isomeric xylenes cut-off values to distinguish nonsmorkers and smokers in the general population. Abstracts of the 5th Croatian Congress of Toxicology with International Participation CROTOX 2016. Durgo, Ksenija (ur.). Zagreb: Hrvatsko toksikološko društvo, 2016. str. 59-59 (poster, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
28. Milojković Opsenica D., Ristivojević P., Trifković J., Vovk I., Lušić D., Tešić Ž.: TLC fingerprinting and pattern recognition methods in the assessment of authenticity of poplar-type propolis, Journal of chromatographic science (2016) 54 (7), 1077-1083.
29. Vukić Lušić D., Jozić S., Cenov A., Glad M., Bulić M., Lušić D. (2016): Escherichia coli in marine water: comparison of methods for the assessment of recreational bathing water samples, Marine Pollution Bulletin, 13, 1-2; 438-443.
30. Karlo J., Brčić Karačonji I., Lasić D., Vukić Lušić D., Anić Jurica S., Lušić D. (2016): Determination of phthalates in plum spirit and their occurrence during plum spirit production, Acta alimentaria 45, 141-148.
31. Pavicic-Hamer D., Hamer B., Vujaklija D., Durmisi E., Mauric M., Traven L. 2016. Physicochemical and ecotoxicological evaluation of Rovinj coastal area sediments, Northern Adriatic, Croatia. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 67, 55.
32. Glavan N., Ljubičić-Bistrović I., Grahovac B., Traven L., Sasso A., Jonjić N. 2016.: Ungual fibroma in 12 year-old boy with hypomelanotic macules, intellectual disability and attention deficit hyperactivity disorder – possible tuberous sclerosis. SAGE open medical case reports 4, 2050313X16666233
33. Traven L., Šebelja I., Kegalj I., 2016.: Solid recovered fuels-quality control, environmental impact and market placement possibilities, Međunarodni znanstveno-stručni simpozij gospodarenja otpadom.
34. Šušnić S., Uršulin-Trstenjak N., Levanić D., Šušnić V., Tomić Linšak D.: Characteristics and specifics of FSSC 22000 Applying in the meat industry. Journal of Hygienic Engineering and Design, 15 (2016), 42-48 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
35. Čoklo M., Šušnić V., Vuletić Lenić J., Tomić Linšak D., Žic A., Lakošeljac D.: Potvrde o provedenoj obvezatnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji – primjeri iz dobre prakse na području Primorsko-goranske županije. DDD i ZUPP 2016, nova ozračja. Korunić, J. (ur.). Zagreb: Korunić d.o.o., 2016., str. 131-138 (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), stručni).
36. Marinović M., Tomić Linšak D., Šušnić V., Bokan Vucelić I.: Komarci na području Općine Jelenje. Medicina: glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka, 52 (2016), 1; 67-72 (podatak o recenziji nije dostupan, članak , znanstveni).
37. Alebic-Juretic A.: Nicolaus Thomas Host: From student in Fiume (now Rijeka) to a botanist in Vienna, In Kalapurić M., Lacković I and Manestar A.: Eds: Die Kroaten an der Wiener Universitat, 650 Jahre Universitat Wien 2015, Kroatische Akademiscjhe Gemeinschaft Osterreich, Kroatiscche s Historisches Iunstitut Wien/Zagreb, Wien, KAG Verlag Wien, 2016, pp. 111-120 (poglavlje u knjizi, međunarodna recenzija)
38. D. Milojković Opsenica, D. Lušić , Ž. Tešić: Modern analytical techniques in the assessment of the authenticity of Serbian honey, Archives of Industrial Hygiene and Toxicology (2015) 66 (4), 233-241;
39. Uroš M. Gašić, Maja M. Natić, Danijela M. Mišić, Darija V. Lušić, Dušanka M. Milojković-Opsenica, Živoslav Lj. Tešić, Dražen, Lušić, Chemical markers for the authentication of unifloral Salvia officinalis L. honey.  Journal of food composition and analysis (2015), 44, Dec 2015: 128-133.
40. Ratkaj, Ivana; Žurga, Paula; Bulog, Aleksandar; Peter-Katalinić, Jasna; Kraljević Pavelić, Sandra. 70-kDa heat shock cognate protein expression as a putative biomarker of heavy-metal burden in Mytilus galloprovincialis SpringerPlus (2193-1801), 4:344, 2015.
41. Nataša Brajenović, Irena Brčić Karačonji, Aleksandar Bulog. Evaluation of urinary BTEX, nicotine and cotinine as biomarkers of airborne pollutants in non-smokers and smokers.Journal of toxicology and environmental health; Part A: Current Issues, 00:1-4, 2015.
42. Linšak DT, Linšak Z, Spirić Z, Srebočan E, Glad M, Cenov A, Jakovac H, Milin C. Influence of cadmium on metallothionein expression and products of lipid peroxidation in the organs of hares (Lepus europaeus Pallas). J Appl Toxicol. 2014 Mar;34(3):289-95. doi: 10.1002/jat.2880. Epub 2013 Apr 26.
43. I Mrakovcic-Sutic, V Micovic, A Lekic, A Bulog, I Sutic, V Pavisic, G Laskarin, M Kovacevic. Interactions between the enzymes matrix metalloproteinases 2 and 9 and regulatory T-cell immunity in the pathogenesis of atherosclerosis, ACTA PHYSIOLOGICA 211, 90-90 , 2014.
44. Lucijan Mohorovic, Anna M Lavezzi, Sanja Stifter, George Perry, Djulija Malatestinic, Vladimir Micovic, Eris Materljan, Herman Haller, Oleg Petrovic. Methemoglobinemia—A biomarker and a link to ferric iron accumulation in Alzheimer’s disease, Advances in Bioscience and Biotechnology Vol.5 No.1(2014).
45. Alebic-Juretic A.: Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Suspended Particulates from the Urban Atmosphere of Rijeka, Croatia, Polycyclic Aromatic Compounds, 35 (2015) 91-101.
46. N. Fistonić, I. Fistonić, A. Lukanovič, Š. Findri Guštek, I. Sorta Bilajac Turina & D. Franić. First assessment of short-term efficacy of Er:YAG laser treatment on stress urinary incontinence in women: prospective cohort study, Climacteric 2015;18:sup1: 37-42.
47. Sorta-Bilajac Turina I, Brkljačić M, Čengić T, Ratz A, Rotim A, Bašić Kes V. Clinical ethics in Croatia: an overview of education, services and research (an appeal for change!). Acta Clin Croat 2014;53:166-75.
48. Fistonić I, Fistonić N, Findri Guštek Š, Sorta Bilajac Turina I, Fistonić M. ER:YAG laser treatment for early stages of stress urinary incontinence (sui) in women: a controlled clinical trial.  Climacteric 2014;17(Suppl 1):32.
 
 
.