Zavod za sudsku medicinu i kriminalistikuVršitelj dužnosti predstojnika Katedre/Zavoda
Prof.dr.sc. Dražen Cuculić, dr.med., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 
Tajnica Zavoda: Danijela Kučalo, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
  
Studenti se primaju: 13:00 - 14:00 sati svakog radnog dana
 
Zavod za Sudsku medicinu i kriminalistiku 
Vukovarska 11, 51000 Rijeka 
tel: +385 (0)51 213 853 , tel: +385 (0)51 215 227 , fax: +385 (0)51 401 722
 


Zavod za sudsku medicinu osnovan je 1966. godine, a za prvog predstojnika imenovan je prof.dr.sc. Branko Volarić. Na Zavodu su tada zaposlena tri asistenta: dr. Petar Katalinić, dr. Renata Dobi-Babić i dr. Petar Lelas. Dr. Petar Lelas odlazi 1986. na drugo radno mjesto. Od smrti prof.dr.sc. B. Volarića, 1982. godine, dr. Renata Dobi-Babić postaje (najprije) v.d. predstojnika Zavoda, a 1986. predstojnicom Zavoda za sudsku medicinu. Za vrijeme pročelništva prof. Dobi-Babić 1989. godine na Zavodu se zapošljavaju Dražen Cuculić, dr.med i Alan Bosnar, dr.med. Inače je mandat prof.dr.sc. R. Dobi-Babić gotovo u cijelosti obilježen Domovinskim ratom u Hrvatskoj, za čijeg je trajanja sav kadrovski i stručni potencijal Zavoda usmjeren rješavanju pitanja vezanih za ratna zbivanja i žrtve Domovinskog rata. Djelatnosti vezane za ekshumaciju, preglede tijela i identifikaciju provode se na terenu Zbornog područja Gospić i u prostorima Zavoda za sudsku medicinu. U tu svrhu, dio djelatnika Zavoda aktivno sudjeluje u Domovinskom ratu, te stječe status hrvatskih branitelja, a za svoj su doprinos odlikovani i Spomenicom Domovinskog rata.
 
Završetkom Domovinskog rata Zavod se ponovno vraća nastavnoj, znanstvenoj i redovnoj stručnoj djelatnosti. Jačaju međunarodne aktivnosti, unaprjeđuje se sudsko-medicinska struka u profesionalnom i znanstvenom pogledu, te se osigurava čvrsta i bliska suradnja s policijskim i pravosudnim organima. Godine 2001. na Zavod iz Pule dolazi već afirmirani specijalist -  patološke anatomije (od 1994. godine) i sudske medicine (od 1998. godine) dr. med. Valter Stemberga, koji je do dolaska u Rijeku obavljao dužnost voditelja Djelatnosti za patologiju pulske bolnice. Dr. Stemberga doktorirao je 2009. godine, a od 2015. izabran je u nastavno zvanje izvanrednog profesora. Odlaskom prof.dr.sc. R. Dobi Babić u mirovinu, 2004. godine, prof.dr.sc. A. Bosnar preuzima vođenje Zavoda za sudsku medicinu. Ivan Šoša, dr.med. 2008. godine zapošljava se u svojstvu znanstvenog novaka- asistenta , a 2014. godine uspješno dovršava i brani doktorski rad. Svo vrijeme surađuje sa više stranih znanstvenih časopisa kao recenzent (npr. Medical Hypotheses, Clinical Journal of Sports Medicine), a citirani Singapore Medical Journal ga je čak tri puta proglasio recenzentom godine. Dr. sc. Šoša je angažiran i kao jedan od izvršnih urednika časopisa Medicina Fluminensis. Godine 2009. na Zavodu se zapošljava kao znanstveni novak-asistent Morana Čengija, dr. med., a kao stručni suradnik Anja Petaros, dr.med. koja novački status započinje 2010. godine, te 2016.dovršava i brani doktorski rad. Godine 2011. pri Pravnom fakultetu u Rijeci Morana Čengija, dr.med. stječe titulu sveučilišnog specijalista kriminalističkog istraživanja (univ.spec.crim.), a s tim u svezi je Zavod preimenovan u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku. Negdje u to vrijeme izvršena je temeljita infrastrukturna obnova zgrade Zavoda, koja uključuje i tehničko nadograđivanje laboratorija.
 
2013. godine, odlaskom prof. dr. sc. A. Bosnara s dužnosti predstojnika Zavoda, v.d. pročelnika Zavoda postaje prof.dr.sc. Tomislav Rukavina. U to se vrijeme dio toksikološkog preuređuje  u antropološki laboratorij. Prof.dr.sc. T. Rukavina ostaje na toj funkciji do siječnja 2014. godine, kada dužnost v.d. pročelnika preuzima prof.dr.sc. Blaženka Grahovac, koja dolazi sa Zavoda za patologiju. U trajanju njenog mandata, na radno mjesto dr. sc. A. Petaros, koje je upražnjeno zbog korištenja porodiljinog dopusta, zaposlen je A. Ferenčić, dr. med. Prof. dr.sc. Grahovac usmjerava određena financijska sredstva k revitalizaciji obdukcijske sale Zavoda, koja je bila tek djelomično obuhvaćena prethodnim preuređenjem. Odlaskom prof. dr. sc. Grahovac u mirovinu, v.d. pročelnika Zavoda postaje izv. prof. dr. sc. D. Cuculić.
 
Uz liječnike, stručnu djelatnost na Zavodu obavljaju i pomoćnice pri obdukciji Vesna Plesničar, Valentina Škarabot Šupica i Manuela Knežević. Djelatnost Zavoda za sudsku medicinu u smislu stručnog laboratorijskog kadra obavljaju tri laborantice, koje su aktivno uključene u stručni i nastavni rad: Lea Žunić, lab. tehničar, zapošljava se 1991. a Dolores Koljanin, med.lab.ing. i Silvia Arbanas, mag.med.lab.diagn.  dolaze 1993. Tajništvo Zavoda punu 41 godinu, do umirovljenja, vodi Eta Gortan, nakon čega na Zavod dolazi nova administrativna tajnica, Nada Gracin, bacc admin. publ. koja radi do prelaska na drugo radno mjesto do 2017. godine. Od listopada 2017. godine na mjestu administrativne tajnice Zavoda zapošljava se Danijela Kučalo.
 
Djelatnici Zavoda međunarodnu suradnju ostvaruju članstvom u međunarodnim forenzičkim društvima, sudjelovanjem u programima stručnog obrazovanja i aktivnim sudjelovanjem na domaćim i internacionalnim kongresima. Od samog utemeljenja Zavoda, objavljeno je više desetaka radova u prestižnim forenzičkim stručnim i znanstvenim časopisima, samostalno ili u suradnji sa domaćim ili stranim kolegama. U određenoj mjeri provođenje znanstvene djelatnosti osiguravano je i kroz financijska sredstva namijenjena projekatima gradskih i državnih institucija.
 
Katedra za sudsku medicinu i kriminalisitku u Rijeci u suradnji s Institutom za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani organizirala je u srpnju 2017. godine Prvu ljetnu školu CSI za studente poslijediplomskog studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
 


KADROVSKA STRUKTURA

 
Vršitelj dužnosti predstojnika Katedre/Zavoda:
Prof.dr.sc. Dražen Cuculić, dr.med., redoviti profesor,
elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Prof. dr. sc. Blaženka Grahovac, dipl.ing.med.biokemije, redoviti profesor,
elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Prof. dr. sc. Alan Bosnar, dr.med. redoviti profesor u  trajnom zvanju,
elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Izv.prof.dr.sc. Valter Stemberga, dr.med., izvanredni profesor,
elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Dr.sc. Ivan Šoša, dr.med.- poslijedoktorand,
elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Antun Ferenčić, dr.med. - asistent,       
elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Arbanas Silvia, mag.med.lab.diag. - viši laborant,  
elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Dolores Koljanin, bacc.med.lab.ing. - viši laborant,
elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Lea Žunić, medicinsko-laboratorijski tehničar,
elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Danijela Kučalo, administrativna tajnica
elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Valentina Škarabot Šupica, pomoćnik pri obdudkciji,   
elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Manuela Knežević, pomoćnik pri obdukciji
 
Vesna Plesničar, pomoćnik pri obdukciji
 
Daniela Tutorić , spremačica

 


 NASTAVNA AKTIVNOST

• INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINA - 6.godina
 
SUDSKA MEDICINA, Prof. dr.sc. Dražen Cuculić, dr.med., obvezni kolegij
OBRADA I KLASIČNA SUDSKO-MEDICINSKA IDENTIFIKACIJA LJUDSKIH POSMRTNIH OSTATAKA, Prof.dr.sc. Alan Bosnar, dr .med., izborni kolegij
HITNA STANJA U SUDSKOJ MEDICINI, Prof.dr.sc. Dražen Cuculić, izborni kolegij
SUDSKA MEDICINA I KARDIOVASKULARNI SUSTAV, Izv.prof .dr.sc. Valter Stemberga, dr. med., izborni kolegij
BIOETIČKI ASPEKTI FORENZIKE, Prof. dr.sc. Dražen Cuculić, dr.med., izborni kolegij
 
• INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNA MEDICINA – 4. godina
 
FORENZIČKA DENTALNA MEDICINA, Prof. dr.sc. Dražen Cuculić, dr. med., obvezni kolegij
 

 
ZNANSTVENA AKTIVNOST - PROJEKTI

  Suglasnošću Dekana od 20.srpnja 2017. Medicinski fakultet u Rijeci pristupio je projektu ,,European Network of Forensic Health Practitioners" - Euro-F o rP (SEC -21 -GM-2016-2017)  koji je dio programa Horizon 2020 research and innovation voditelja prof. dr. sc. Patricka Chariota kao ustanova-partner. Unutar ustanove osoba zadužena za odvijanje projekta je dr. sc. Ivan Šoša dr. med., na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku.

  Na Zavodu se trenutno odvija znanstveno-istraživački projekt financiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, pod nazivom: Sudsko-medicinske i toksikološke značajke samoubojstava u Republici Hrvatskoj (projekt MZOŠ broj 062-0000000-0073) (2007.-) – voditelj Projekta je prof.dr.sc. Alan Bosnar
 
      
ZNANSTVENA AKTIVNOST – deset najznačajnijih publikacija djelatnika Katedre u posljednjih deset godina
 
1. Cuculić D, Šoša I. Theoretical considerations on Koubeissi et al. Epilepsy Behav. 2015 Jan;42:35.
2. Petaros A, Miletić D, Štifter S, Šlaus M, Stemberga V. Alagille syndrome case report: implications for forensic pathology and anthropology. Int J Legal Med. 2015;129(3):543-9.
3. Cuculić D, Šoša I, Petaros A. Decubitus ulcers and ligature marks as evidence in a homicide case. Forensic Sci Int. 2015;254:e13-7.
4. Šoša I, Stemberga V. Role of subconcussion and repetitive TBI. J Neurosurg. 2014 ;120(3):789-90
5. Stemberga V, Cuculić D, Petaros A, Šoša I. Kayaking fatalities: could more appropriate helmets prevent fatal consequences? Sports Med. 2013 Nov;43(11):1201-2.
6. Šoša I, Strenja Linić I, Bajek S, Cuculić D, Crncević-Orlić Ž, Grubešić A, Cvijanović O, Bosnar A. Corticosteroids provoke acute endothelial injury -- an ideal ground for thrombosis in multiple sclerosis. J Biol Regul Homeost Agents. 2012;26(1):131-4.
7. Cuculić D, Bralić M, Bosnar A, Stemberga V. Disposal of the body after murder committed by juvenile offender. Coll Antropol. 2012; 36(2): 681-3.
8. Čengija M, Cuculić D, Petaros A, Šoša I, Bosnar A. Homicide-suicide events in Southwestern Croatia, 1986-2009. Med Sci Law. 2012;52(4):217-22.
9. Šoša I, Cvijanović O, Ćelić T, Cuculić D, Crnčevič-Orlić Ž, Vukelić L, Zoričić Cvek S, Đudaric L, Bosnar A, Bobinac D. Hepatoregenerative role of bone morphogenetic protein-9. Med Sci Monit. 2011; 17(12):HY33-5.
10. Stemberga V, Bralić M, Čoklo M, Cuculić D, Bosnar A. Suicidal drowning in Southwestern Croatia: a 25- year review.. Am J Forensic Med Pathol. 2010;31(1):52-4.